Return and Refund Policy

1.ทางบริษัทจะรับประกันสินค้าโดยยินยอมให้หักเงินคืนให้ผู้ซื้อ หากสินค้านั้นไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุและตกลงกันภายในระบบของเฟรชลีฟวิ่ง และต้องเป็นหลักฐานที่แสดงการซื้อขายผ่านระบบของเฟรชลีฟวิ่งเท่านั้น ไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่รับสินค้าไป หากเกินจาก 24 ชั่วโมง ทางบริษัท ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อสินค้า

2. ยอดเงินของการรับประกันสินค้าที่รับผิดชอบโดยผู้ขาย คือยอดตามที่ผู้ซื้อได้ทำการซื้อสินค้ากับผู้ขายเท่านั้น

3.หากผู้ซื้อต้องการยุติการซื้อขายในรายการสินค้าที่ทำไปสำเร็จแล้วนั้น ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทางบริษัทได้รับทราบแล้วอย่างน้อย 1 วัน

4.ผู้ซื้อยอมรับว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ ผู้ขายมีสิทธิยกเลิกรายการสั่งสินค้า โดยต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันทีและดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ ผ่านระบบของทางบริษัท

5.หากเมื่อถึงวันส่งสินค้า แล้วทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ และได้แสดงถึงความพยายามในการติดต่อกับลูกค้าแล้วนั้น ทางบริษัทขออนุญาติส่งสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่ที่ทางผู้ซื้อได้ให้ไว้ โดยไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า